ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.peakbiolabs.com

Effective Date: September 10, 2018

สลิมิงโก้ ออนไลน์ (“PEAK Online”) (“เรา” “ของเรา” ) เป็นผู้ให้บริการข้อมูลและบริการต่างๆผ่านช่องทางwww.peakbiolabs.com “เว็บไซต์” ให้กับท่าน โดยการเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือใช้บริการ ท่านตกลงที่จะยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการ ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้บริการต่างๆของเว็บไซต์นี้ได้ หากท่านพยายามเข้าถึงข้อมูลที่มีการป้องกันไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านจะมีความผิดตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 ของประเทศไทย

การสั่งซื้อสินค้าท่านต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถทำการสั่งซื้อบนเว็บไซต์ของบริษัทได้ หรือหากว่าท่านมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี ท่านยังคงเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ แต่ไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำการลงทะเบียนและสั่งซื้อสินค้าได้ ทางเว็บไซต์ไม่ให้บริการเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ท่านจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทได้

1. นโยบายความเป็นส่วนตัว

กรุณาศึกษาข้อมูลในส่วนดังกล่าวเพื่อให้เข้าใจข้อบังคับต่างๆ

2. ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการใช้งานส่วนตัว

ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์และตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่บริษัทอาจมีการมอบให้ท่านเพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น ท่านไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ท่านซื้อหรือได้รับจากทางบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อยกเลิก หรือลดปริมาณการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท

3. เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย

การซื้อขายสินค้าใดๆ จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย ตามที่กำหนดไว้ในตามลิงค์นี้ click here.

4. ความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทพยายามที่จะอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้มีความถูกต้องและแม่นยำมากที่สุด อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับประกันว่ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ สี ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นั้นถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบันหรือปราศจากข้อผิดพลาด เว็บไซต์นี้อาจมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ที่ไม่ถูกต้องและอาจไม่สมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน ดังนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้องหรือการละเว้น (รวมถึงหลังจากการส่งคำสั่งซื้อ) และเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทราบว่าข้อผิดพลาดความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาและความพร้อมในการใช้งาน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธที่จะยอมรับคำสั่งซื้อใด ๆ หากมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาและความถูกต้องของข้อมูล บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวก

5. ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่มีในเว็บไซต์และรูปลักษณ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัด เครื่องหมายการค้า โลโก้ เครื่องหมายบริการ คุณลักษณะ ฟังก์ชั่น ข้อความกราฟิก ปุ่มไอคอน รูปภาพ คลิปเสียง การรวบรวมข้อมูลและซอฟต์แวร์และการรวบรวมและการจัดการดังกล่าว (เรียกรวมกันว่า "เนื้อหา") คือทรัพย์สินของบริษัท หรือทรัพย์สินของ บริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ หุ้นส่วนหรือผู้ออกใบอนุญาต และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 6 ด้านล่างหรือตามที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้เนื้อหาหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ไม่สามารถใช้ทำซ้ำ ทำสำเนา คัดลอก ขาย จำหน่ายขายต่อ เข้าถึง แก้ไข หรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท

6.การให้สิทธิ์ใช้อย่างจำกัด; ข้อจำกัดในการใช้

บริษัทให้สิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด เพิกถอนได้ ไม่ใช่สิทธิขาด เข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ได้เป็นการส่วนตัว ท่านเข้าใจและตกลงว่าท่านจะไม่ทำ หรือพยายามทำ หรือเป็นเหตุให้บุคคลที่สามทำหรือพยายามทำสิ่งใด ๆ ต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน : (ก) ใส่เฟรมหรือใช้เทคนิคการกำหนดกรอบเพื่อปกปิดเว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ (ข) ใช้คำสั่งเมตาแท็ก "ข้อความที่ซ่อนอยู่" หุ่นยนต์ สไปเดอร์ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือและวิธีการอื่นๆ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ เพื่อรวบรวม ทำดัชนี เผยแพร่ แจกจ่าย ถ่ายทอด ส่งต่อ ขายใบอนุญาตหรือดาวน์โหลดเว็บไซต์ เนื้อหา ( ยกเว้นการแคชหรือการกระทำที่จำเป็นเพื่อดูเว็บไซต์) หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร (ค) การใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ ที่นอกเหนือไปจากการใช้งานส่วนตัว (ง) ดัดแปลง ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบตามเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ (จ) ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือกล่าวเท็จหรือบิดเบือนความเกี่ยวข้องของท่านกับบุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ "การติดตาม" หรือก่อกวนอย่างอื่นรวมถึงการสนับสนุนการคุกคามของผู้อื่น ดักหรือทำร้ายบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือการให้โทษอื่นๆ (ฉ) จงใจละเมิดกฎหมายท้องถิ่น กฎหมายของรัฐ กฎหมายภายในประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศ (ช) ส่ง อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล แบ่งปัน แจกจ่าย ทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ หรืออื่น ๆ หรือการใช้ซอฟต์แวร์ไวรัส มัลแวร์ โปรแกรม รหัส ไฟล์ หรืออื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขัดขวาง แบ่งแยก ปรับเปลี่ยน ทำลายหรือปิดบังส่วนหนึ่งส่วนใดของ เว็บไซต์ (ซ) และ / หรือมีส่วนร่วม หรือทำการโฆษณา การชักชวนหรือสื่อส่งเสริมการขายใด ๆ ที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการส่งจดหมายลูกโซ่ การส่งจดหมายจำนวนมาก หรือรูปแบบการ "สแปม" ใดๆ นอกจากนี้บริษัทยังให้สิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด เพิกถอนได้ และไม่เด็ดขาดแก่ท่านเพื่อสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของบริษัท (i) อาจเชื่อมโยงกับเนื้อหาใดๆ และ/หรือทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่ใช่การลอกเลียนแบบ (ii) ไม่ได้บ่งบอกว่าบริษัทรับรองเว็บไซต์ บริการ หรือผลิตภัณฑ์นั้น (iii) ต้องไม่บิดเบือนความสัมพันธ์กับบริษัท (iv) ต้องไม่มีเนื้อหาที่อาจถูกตีความว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ลามกอนาจาร การขัดแย้งที่ไม่พึงประสงค์หรือผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัย (ตามที่บริษัทเห็นสมควร) (v) ต้องไม่แสดงภาพ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัทในลักษณะที่เป็นเท็จ ทำให้เป็นที่เข้าใจผิด เสื่อมเสียหรือทำให้เกิดความไม่พอใจหรือมีลักษณะที่ไม่เหมาะสม หรือเชื่อมโยงบริษัทกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือความคิดเห็นที่ไม่พึงประสงค์ และ / หรือ (vi) ต้องไม่เชื่อมโยงไปยังหน้าใด ๆ ของเว็บไซต์นอกเหนือจากหน้าแรก บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการขอให้คุณลบลิงค์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ออก และเมื่อได้รับคำขอดังกล่าวท่านจะต้องลบลิงค์ดังกล่าวออกทันที เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท หากท่านใช้งานบนเว็บไซต์และเนื้อหาใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทจะยกเลิกการให้สิทธิแบบจำกัด ที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 6 นี้โดยไม่กระทบต่อการเยียวยาอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

7.ภาระผูกพันและความรับผิดชอบของท่าน

การเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ รวมทั้งคำเตือนหรือคำแนะนำใด ๆ บนเว็บไซต์ ท่านยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ท่านตกลงท่านจะปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความสุจริตใจ ท่านจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงใด ๆ กับเว็บไซต์ เนื้อหาหรือบริการที่อาจปรากฏบนเว็บไซต์นี้ และจะไม่ทำความเสียหายต่อเว็บไซต์หรือต่อการดำเนินการของเว็บไซต์ได้ หากท่านผิดสัญญาไม่ว่าจะจงใจหรือไม่ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียและความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบริษัท บริษัทในเครือ หุ้นส่วนหรือผู้ออกใบอนุญาตของบริษัท

8. บัญชีของท่าน

ภายใต้ข้อกำหนดด้านอายุที่ระบุไว้ข้างต้น ท่านอาจจะสามารถเข้าชมและใช้งานคุณสมบัติต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนรวมถึงการทำการสั่งซื้อ แต่การเข้าถึงและการใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์ท่านอาจต้องลงทะเบียนบัญชีกับบริษัท และท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาความลับของบัญชี ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน และการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของท่านเอง หากมีการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตโปรดแจ้งให้เราทราบทันที ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นความจริง ท่านยินยอมที่จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อบรรดากิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบัญชีชื่อผู้ใช้และ / หรือรหัสผ่านของท่าน หากท่านกำลังเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ในนามของบุคคลอื่นคุณรับรองว่าท่านมีอำนาจผูกพันกับบุคคลนั้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ให้ไว้ในที่นี้ หากท่านไม่มีอำนาจดังกล่าวท่านตกลงที่จะผูกพันต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และยอมรับความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ท่านสามารถยกเลิกบัญชีออนไลน์ของท่านกับบริษัทได้ตลอดเวลา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการและ / หรือยกเลิกบัญชีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากท่านละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

9. ลิงค์บุคคลที่สาม

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สามใด ๆ แม้ว่าเนื้อหานั้นจะเชื่อมโยงหรือมาจากเว็บไซต์ของบริษัท ลิงค์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่ใช่การรับรองจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทย่อย หรือหุ้นส่วน ไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือคู่ค้า การใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้เป็นความเสี่ยงของท่านเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือการประเมิน และบริษัทไม่รับประกันข้อเสนอใดๆ ของเว็บไซต์บุคคลที่สามหรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงมาถึงเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเว็บไซต์ดังกล่าว รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นั้น ท่านควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์บุคคลที่สามที่ท่านเข้าชมอย่างระมัดระวัง

10.รูปแบบ ฟังก์ชั่นการใช้งาน และกิจกรรมพิเศษ

เว็บไซต์อาจมีรูปแบบ ฟังก์ชั่นการใช้งาน และกิจกรรมพิเศษ (เช่น การแข่งขัน การชิงโชค หรือข้อเสนออื่น ๆ ) ซึ่งอาจ (a) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งาน กฎ และ / หรือนโยบายเพิ่มเติม หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเดิม และ (b) หากมีการให้บริการจากบริษัทหรือจากบุคคลที่สาม บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบสิ่งนั้นและหากท่านเลือกที่จะใช้ประโยชน์จากข้อเสนอเหล่านี้ ท่านยอมรับว่าการใช้งานข้อเสนอเหล่านั้นของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานกฎและ / หรือนโยบายเพิ่มเติม

11. เนื้อหาของผู้ใช้

เมื่อท่านมีการส่งต่อ อัปโหลด โพสต์ อีเมล แบ่งปัน เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือให้คำแนะนำ แนวคิด การสอบถามข้อเสนอแนะ ข้อมูล เนื้อหา ซอฟต์แวร์ เพลง เสียง รูปถ่าย กราฟิก วิดีโอ รูปภาพ ข้อความหรืออื่น ๆ ซึ่งเรียกว่า ("เนื้อหาของผู้ใช้") บนเว็บไซต์ในลักษณะใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงแบบฟอร์ม "ติดต่อเรา") ท่านต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ทั้งหมด ท่านให้สิทธิ์เราในการทำการใดๆ และการใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของผู้ใช้ หรือทำการพัฒนาต่อไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม โดยไม่มีข้อจำกัด ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต การจัดจำหน่าย และการทำการตลาด ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุมสิทธิ์ในเนื้อหาผู้ใช้ของท่าน ท่านตกลงที่จะไม่เข้าร่วมหรือให้การช่วยเหลือ สนับสนุนให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการทำการใดๆ ที่ (a) ผิดกฎหมายเป็นอันตรายคุกคามข่มขู่ ละเมิด ก่อกวน ทรมาน หยาบคาย ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท รุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น และการกระทำที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ (b) ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะให้บริการภายใต้กฎหมายใด ๆ หรือภายใต้ความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือต่อผู้รับหน้าที่ดูแลประโยชน์ต่างๆ (c) เป็นที่ทราบของท่านแล้วว่าเป็นเท็จ ฉ้อโกง ไม่ถูกต้องหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิด (d) ท่านได้รับค่าตอบแทบหรือได้รับการพิจารณาใดๆ โดยบุคคลที่สาม หรือ (e) ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาของผู้ใช้ หรือรับผิดใด ๆ ต่อเนื้อหาของผู้ใช้ บริษัทไม่รับรองหรือควบคุมดูแลเนื้อหาของผู้ใช้ที่มีการส่งหรือโพสต์บนเว็บไซต์ ดังนั้นบริษัทจึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์หรือคุณภาพของเนื้อหาของผู้ใช้ ท่านตระหนักว่าการใช้เว็บไซต์ท่านอาจได้รับเนื้อหาของผู้ใช้ที่ไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้อง บริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ต่อเนื้อหาของผู้ใช้รวมถึง แต่ไม่จำกัด เฉพาะสำหรับข้อผิดพลาดหรือการละเลยในเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำใดๆ หรือการใช้งานของผู้ใช้เอง ดังนั้นท่านสละสิทธิ์ทั้งหมดในการเรียกร้องใด ๆ จากทางบริษัทสำหรับการกล่าวหาหรือการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวและการประชาสัมพันธ์สิทธิทางศีลธรรมและสิทธิ์ของการระบุแหล่งที่มาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้ ท่านรับทราบว่าบริษัทมีสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด) ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธที่จะโพสต์ หรือลบเนื้อหาของผู้ใช้และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือลบเนื้อหาของผู้ใช้ต่างๆ โดยไม่มีการจำกัดถึงความครอบคลุมของข้อกำหนดข้างต้นหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะลบเนื้อหาของผู้ใช้หรือสิ่งที่ไม่เหมาะสมที่มีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการและ / หรือยกเลิกบัญชี สำหรับผู้ใช้ที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่มีการประกาศล่วงหน้า หากท่านต้องการลบเนื้อหาผู้ใช้สาธารณะบางส่วนของท่าน เช่น การให้คะแนน และการโพสต์รีวิวบนเว็บไซต์ หรือการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของเราบนมือถือ โปรดติดต่อบริษัททางอีเมลรวมถึงข้อมูลในการขอลบเนื้อหา ดังต่อไปนี้ : ชื่อนามสกุลชื่อผู้ใช้ / ชื่อหน้าจอ (ถ้ามี) ที่อยู่อีเมลที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ และ / หรือแอปพลิเคชันมือถือ เหตุผลของท่านในการลบโพสต์ และวันที่ท่านต้องการที่จะลบโพส (ถ้ามี) บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอได้หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวกับทางบริษัท โปรดรอประมาณ 10 วันทำการในการดำเนินการตามคำขอลบของท่าน

12. การแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์

บริษัทเคารพสิทธิ์ของเจ้าของทรัพสินย์ทางปัญญาของผู้อื่นและกำหนดให้ผู้ใช้เว็บไซต์ทำเช่นเดียวกัน บริษัทมีนโยบายที่จะระงับการใช้งานของผู้ใช้ที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา สอดคล้องกับรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล (DMCA) หากท่านคิดว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น กรุณาส่งอีเมลหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งของเราเพื่อแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์และให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ : ลายเซ็นหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ท่านอ้างว่าถูกละเมิด การระบุงานที่มีลิขสิทธิ์ที่ท่านอ้างว่าถูกละเมิด คำอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาที่ท่านอ้างว่ามีการละเมิดและที่ตั้งของเนื้อหานั้นบนเว็บไซต์ ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลของท่าน คำแถลงของท่านว่าท่านมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้เนื้อหาในลักษณะที่ร้องเรียนนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย และคำแถลงซึ่งหากเป็นเท็จจะมีผลทางกฎหมาย ว่าข้อมูลข้างต้นในหนังสือแจ้งของท่านถูกต้องและท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์

หมายเหตุ: ข้อมูลการติดต่อข้างต้นนั้นให้ไว้สำหรับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าของ PEAK Biolabs ออนไลน์ที่เนื้อหาทางลิขสิทธิ์อาจได้รับการละเมิด ข้อสงสัยอื่น ๆ จะไม่ได้รับการตอบโต้ผ่านกระบวนการนี้และควรถูกส่งไปยังกลุ่มบริการลูกค้าของบริษัททางอีเมลไปที่ hello@peakbiolabs.com

13. ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการรับประกัน

ข้อจำกัดความรับผิดเว็บไซต์และเนื้อหาและบริการต่าง ๆ นำเสนอ "ตามจริง" บริษัทไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในการเชื่อมต่อกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเว็บไซต์เหล่านี้ หรือเว็บไซต์หรือเนื้อหาหรือบริการ ท่านยอมรับว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในการติดต่อ การรับประกัน หรือการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) สำหรับ (a) การแทรกแซงธุรกิจใด ๆ (b) การล่าช้า หรือการแทรกแทรงการเข้าถึงเว็บไซต์ (c) การไม่นำส่งข้อมูล การผิดพลาดในการส่ง การทุจริตการทำลายหรือการดัดแปลงอื่น ๆ (d) การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการจัดการหรือจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายนอกบนเว็บไซต์ของบริษัท (e) ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความผิดพลาดของระบบ หรือความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของท่าน รวมถึงการใช้ไฮเปอร์ลิงค์เชื่อมไปยังหรือมาจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (f) ความไม่สมบูรณ์หรือการคลาดเคลื่อนใด ๆ ในเนื้อหา (g) นอกจากนี้บริษัทจะไม่รับผิดในสัญญาการรับประกันหรือในการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์ของบริษัทหรือการใช้งานของท่าน แม้ว่าบริษัทจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวและในกรณีใดก็ตาม บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายเกินกว่าหนึ่งดอลลาร์ ($ 100.00) ท่านตกลงว่า ไม่มีการเรียกร้องหรือฟ้องร้องจาก หรือเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหลายที่ทำขึ้นโดยท่าน หลังผ่านเวลากว่าหนึ่ง (1) ปีของเหตุแห่งการฟ้องร้อง ที่เกี่ยวกับการเรียกร้อง หรือการกระทำที่เกิดขึ้น ท่านสามารถยุติการใช้หากท่านรู้สึกไม่พอใจกับเว็บไซต์ เราไม่มีข้อผูกมัดต่อความรับผิดหรือการรับผิดชอบต่อท่าน

14. การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายต่อบริษัท บริษัทในเครือ หุ้นส่วน ผู้ออกใบอนุญาต เจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้บริหารพนักงานและตัวแทน (“ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้”) ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียกร้องการกระทำหรือความต้องการของบุคคลที่สามที่เกิดจาก (i) การใช้ไซต์หรือเนื้อหาของไซต์ของท่านโดยละเมิดกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือ (ii) ส่วนใด ๆ ของผู้ใช้ของท่าน เนื้อหา ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่คู่สัญญาที่ได้รับการชดใช้สำหรับการสูญเสียความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผลซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ สไปเดอร์ซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูล หรือการกระทำอื่นใดซึ่งท่านได้ก่อภาระอันไม่สมควร หรือทำให้เป็นภาระกับโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท

15. ข้อพิพาท

สำหรับข้อพิพาท การเรียกร้องหรือการโต้เถียงใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์สิทธิ์และภาระผูกพันทั้งหมดและการกระทำทั้งหมดที่พิจารณาโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ จะอยู่ภายใต้กฎหมายของนิวยอร์กราวกับว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยสมบูรณ์และดำเนินการทั้งหมดในนิวยอร์ก ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์เหล่านี้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ หรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (นอกเหนือจากการอ้างสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา จะถูกส่งไปยังการตัดสินแบบเป็นการลับในนิวยอร์กและท่านตกลงที่จะส่งตัวท่านเองไปยังเขตอำนาจศาลและการดำเนินคดีดังกล่าว จะดำเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ หมายความว่าผู้ตัดสินจะตัดสินการเรียกร้องและท่านจะไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องในศาลหรือมีผู้พิพากษาหรือผู้พิพากษาตัดสินการเรียกร้องของท่าน สิทธิ์ของท่านในการป้องกันการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการอุทธรณ์อาจมีข้อจำกัด กระบวนการอนุญาโตตุลาการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะต้องไม่ถูกนำไปรวมเป็นอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวพันกับคู่สัญญาฝ่ายอื่นที่มีหน้าที่ตามต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าโดยผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการเป็นกลุ่มหรือกรณีอื่นๆ แม้จะมีการกล่าวข้างต้นหากท่านละเมิดหรือคุกคามการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท บริษัทในเครือ หุ้นส่วน หรือผู้ออกใบอนุญาตของบริษัท หรืออาจมีสาเหตุของการกระทำในความยุติธรรม การผ่อนปรนในศาลของเขตอำนาจศาลใด ๆ และท่านยินยอมต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่ในศาลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว การอนุญาโตตุลาการภายใต้ข้อตกลงนี้จะต้องดำเนินการภายใต้กฎข้อพิพาทเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคจากนั้นจะมีการแลกเปลี่ยนกับสมาคมอนุญาโตตุลาการอเมริกัน คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะมีผลผูกพันและอาจถูกจัดเป็นคำพิพากษาในศาลของเขตอำนาจศาลใด ๆ ท่านยอมรับว่าอนุญาโตตุลาการหรือการดำเนินการใด ๆ จะถูกจำกัด อยู่ที่ข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับท่านเป็นรายบุคคลและ (i) ไม่มีการอนุญาโตตุลาการหรือการดำเนินการใด ๆ ร่วมกับคนอื่น ๆ (ii) ไม่มีสิทธิ์หรืออำนาจใด ๆ สำหรับข้อพิพาทใด ๆ ที่จะตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการหรือได้รับการแก้ไขในระดับปฏิบัติการระดับพื้นฐาน และ (iii) ไม่มีสิทธิ์หรืออำนาจใด ๆ สำหรับข้อพิพาทใด ๆ ที่จะนำมาในฐานะตัวแทนโดยอ้างว่าในนามของประชาชนทั่วไปหรือบุคคลอื่นใด ท่านยอมรับว่าท่านอาจเรียกร้องสิทธิ์ดังกล่าวมาต่อต้านบริษัทได้เฉพาะในส่วนบุคคลของท่านและไม่ได้เป็นสมาชิกของการเรียกร้องหรือการแยกประเภทในการดำเนินการตามขั้นตอนหรือตัวแทนที่เป็นตัวแทน

16. การยอมรับการแจ้งเตือน

การโพสต์บนเว็บไซต์และทางอีเมลอิเล็กทรอนิกส์ ท่านยินยอมที่จะรับข้อตกลง การประกาศ การเปิดเผยและการสื่อสารอื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า "ประกาศ") ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่าที่ออกจากทางบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแต่ไม่จำกัด ทางอีเมล หรือการโพสต์บนเว็บไซต์ ท่านยอมรับว่าประกาศทั้งหมดที่บริษัทให้ไว้แก่ท่านเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายให้การสื่อสารดังกล่าวทำเป็นลายลักษณ์อักษร หากท่านต้องการถอนความยินยอมต่อการรับการประกาศอิเล็กทรอนิกส์ ท่านต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการถอนความยินยอมดังกล่าวโดยส่งอีเมล์ถึงบริษัทที่ hello@peakbiolabs.com และให้ท่านหยุดการใช้เว็บไซต์นี้ ในกรณีดังกล่าวสิทธิ์ทั้งหมดที่มอบให้แก่ท่านตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการอนุญาตที่มีข้อจำกัดดังระบุในส่วนที่ 6 ของการตกลงนี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ เป็นเรื่องน่าเสียดายที่บริษัทไม่สามารถมอบผลประโยชน์ของเว็บไซต์นี้ให้กับผู้ใช้ที่ไม่ยินยอมที่จะรับการแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์ โปรดทราบว่าการยินยอมในการรับการบอกกล่าวนี้เป็นส่วนที่แยกออกจากการเลือกใช้ส่วนอื่น ที่ท่านอาจทำเพื่อการรับการสื่อสารทางการตลาด การเลือกของท่านที่เกี่ยวกับการรับการสื่อสารทางการตลาดนั้นได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

17. ทั่วไป

ท่านรับทราบและตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ เป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์และเป็นเอกสิทธิ์ระหว่างบริษัทเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่าน และการควบคุมข้อเสนอ ข้อตกลง หรือการสื่อสารอื่น ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ตลอดเวลา ด้วยการโพสต์การเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลทันทีที่โพสต์บนเว็บไซต์ วันที่มีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดในการให้บริการฉบับปัจจุบันอยู่ที่ด้านบนของหน้านี้ การที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไปจะถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมด บริษัทอาจยกเลิกสิทธิใด ๆ ที่ให้โดยข้อกำหนดในการให้บริการนี้โดยมีหรือไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

ท่านจะต้องปฏิบัติตามเมื่อมีการบอกเลิกหรือมีประกาศอื่นๆ ทันที รวมถึงยุติการใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด ไม่มีและไม่ให้ถือว่าข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ มีโอกาสที่จะถูกตีความได้ว่าเป็นการตั้งตัวแทน การเป็นหุ้นส่วนหรือรูปแบบการร่วมลงทุนอื่น ๆ ระหว่างบริษัทกับท่าน การที่บริษัทไม่บังคับให้ท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดใดในข้อตกลงนี้จะไม่มีผลต่อสิทธิอันสมบูรณ์ของบริษัทในการเรียกร้องให้ดำเนินการดังกล่าวได้ตลอดเวลา และการสละสิทธิ์ของบริษัทในการละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ในที่นี้

ในกรณีที่บทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับฉบับใด หรือจัดขึ้นโดยคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือการตัดสินของศาลที่มีอำนาจบังคับ ให้การไม่สามารถบังคับหรือความไม่สมบูรณ์ดังกล่าวจะไม่ทำให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้ไม่ได้ แต่ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะต้องได้รับการแก้ไขในขอบเขตที่เป็นไปได้โดยองค์กรที่ตัดสินให้สะท้อนความตั้งใจดั้งเดิมของคู่สัญญาอย่างเต็มที่ที่สุดตามที่ปรากฏในบทบัญญัติดั้งเดิม หัวข้อในข้อกำหนดในการให้บริการมีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่นำไปใช้ในการตีความ

หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กรุณาโทร +66 02 821 6699 หรือส่งอีเมล์ hello@peakbiolabs.com

ลิขสิทธิ์© PEAK Biolabs. สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก