นโยบายส่วนตัว

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.peakbiolabs.com

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับ peakbiolabs.com (ต่อไปนี้เรียกว่า "เว็บไซต์") โปรดทราบ: บริษัทมีการทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เป็นครั้งคราวและการเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อมีการโพสต์ โปรดตรวจสอบการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวที่ต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง เว็บไซต์ไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงในลักษณะอื่นใดนอกจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์นี้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดอย่าให้ข้อมูลใด ๆ กับทางเว็บไซต์ หรือใช้บริการ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่นำเสนอ หรือให้ไว้ในเว็บไซต์อื่น ที่อ้างถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การรวบรวมการใช้และการเผยแพร่ข้อมูลของเว็บไซต์: นโยบายนี้ใช้กับการรวบรวม การใช้การจัดเก็บ และการเปิดเผยข้อมูลของเว็บไซต์ (a) บนเว็บไซต์ รวมถึงส่วนย่อย บริษัทย่อย และบริษัท ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (รวมกัน เรียกว่า "เว็บไซต์"), (b) บนเว็บไซต์บุคคลที่สามต่างๆ และ (c) ต่อการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ของเว็บไซต์รวมถึงการซื้อรายชื่อลูกค้าจากบุคคลที่สาม เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่สาม

1. การรวบรวมข้อมูล

1.1 ข้อมูลการสำรวจ

เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลจากบุคคลโดยวิธีการต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะเมื่อบุคคลหนึ่งกรอกแบบสำรวจแบบฟอร์มการสั่งซื้อหรือหน้าลงทะเบียนทั้งแบบสมัครออนไลน์หรือออฟไลน์ หรือแบบสำรวจออนไลน์หรือออฟไลน์ แบบฟอร์มสั่งซื้อหรือหน้าลงทะเบียนดำเนินการโดยบุคคลที่สาม (เรียกรวมกันว่า "แบบสำรวจ") (ตามที่ใช้ในที่นี้ "ออนไลน์" หมายถึงการใช้อินเทอร์เน็ตรวมถึงเว็บไซต์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและ "ออฟไลน์" หมายถึงวิธีการอื่นนอกเหนือจากออนไลน์รวมถึงการใช้ตัวบุคคล การส่งจดหมายทางไปรษณีย์ การใช้โทรศัพท์และโทรศัพท์มือถือและอื่น ๆ ที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน) ในแบบสำรวจเว็บไซต์หรือบุคคลที่สาม ("บุคคลที่สาม") อาจขอให้บุคคลหนึ่งให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่เว็บไซต์ซึ่งอาจรวมถึงชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่รหัสไปรษณีย์หมายเลขโทรศัพท์ (รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือและผู้ให้บริการ) วันเดือนปีเกิด เพศ ช่วงเงินเดือน การศึกษาและสถานภาพการสมรส อาชีพ หมายเลขประกันสังคม ข้อมูลการจ้างงาน ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ออนไลน์ และข้อมูลอื่น ๆ ตามที่อาจได้รับการร้องขอเป็นครั้งคราว ( เรียกรวมกันว่า "ข้อมูลการสำรวจ") เว็บไซต์อาจรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลจากแหล่งอื่นและใช้ข้อมูลนั้นร่วมกับข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ การทำแบบสำรวจให้เสร็จสมบูรณ์นั้นเป็นไปโดยสมัครใจและบุคคลไม่มีภาระผูกพันในการให้ข้อมูลการสำรวจไปยังเว็บไซต์หรือบุคคลที่สาม แต่บุคคลอาจได้รับแรงจูงใจจากเว็บไซต์หรือบุคคลที่สามเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการสำรวจไปยังเว็บไซต์

1.2 ข้อมูลอื่น ๆ

ในบางครั้งที่เว็บไซต์อาจได้รับข้อมูลจากบุคคล รวมถึง (1) เมื่อบุคคลอ้างสิทธิ์เพื่อขอรับรางวัลหรือการแลกรางวัลจูงใจที่เสนอโดยเว็บไซต์หรือบุคคลที่สาม (2) เมื่อบุคคลร้องขอความช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ ฝ่ายบริการลูกค้าและ (3) เมื่อบุคคลสมัครรับบริการหรือจดหมายข่าวบนเว็บไซต์ (เรียกรวมกันว่า "ข้อมูลอื่น ๆ ")

1.3 คุกกี้ เว็บบีคอนและเทคโนโลยีการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ

ขณะนี้เว็บไซต์ใช้เทคโนโลยีคุกกี้และเว็บบีคอนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับบุคคลกับข้อมูล เกี่ยวกับบุคคลในฐานข้อมูลของบริษัท นอกจากนี้เว็บไซต์อาจมีการใช้แหล่งข้อมูลใหม่และมีการพัฒนาอื่น ๆ ในอนาคต (เรียกรวมกันว่า "เทคโนโลยีสารสนเทศ") (a) คุกกี้ บริษัทใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตราบใดที่คุกกี้เหล่านั้นไม่เป็นที่เคร่งครัดสำหรับบทบัญญัติของเว็บไซต์และบริการของบริษัท ท่านจะถูกขอให้ยินยอมใช้คุกกี้ของบริษัทเมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทเป็นครั้งแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดอ่านนโยบายคุกกี้ของบริษัท (b) เว็บบีคอน เว็บบีคอนคือรหัสการเขียนโปรแกรมที่สามารถใช้ในการแสดงภาพบนหน้าเว็บ แล้วยังสามารถใช้เพื่อถ่ายโอนข้อมูลประจำตัวผู้ใช้เฉพาะของแต่ละบุคคล (มักจะอยู่ในรูปแบบของคุกกี้) ไปยังฐานข้อมูลและเชื่อมโยงแต่ละบุคคลกับข้อมูลที่ได้มาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับบุคคลในฐานข้อมูล สิ่งนี้ทำให้เว็บไซต์สามารถติดตามเว็บไซต์บางแห่งที่มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ได้ เว็บบีคอนถูกใช้เพื่อกำหนดผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แต่ละบุคคลอาจสนใจ และเพื่อติดตามพฤติกรรมออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด (c) เทคโนโลยีใหม่ การใช้เทคโนโลยีบนอินเทอร์เน็ตรวมถึงคุกกี้และเว็บบีคอนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับการใช้งานเทคโนโลยีใหม่และการพัฒนาของเว็บไซต์ ด้วยเหตุนี้เว็บไซต์ขอแนะนำให้ผู้ใช้เยี่ยมชมนโยบายนี้อีกครั้งสำหรับการปรับปรุงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี

1.4 ข้อมูลภายนอก

เว็บไซต์อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สามหรือจากแหล่งข้อมูลอื่นนอกเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลสาธารณะ ("ข้อมูลภายนอก")

1.5 ข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลการสำรวจ ข้อมูลรายชื่อจากบุคคลที่สาม ข้อมูลอื่น ๆ ข้อมูลเทคโนโลยีและข้อมูลภายนอก และข้อมูลอื่นใดที่เว็บไซต์รวบรวมหรือได้รับเกี่ยวกับบุคคล

1.6 ไม่มีข้อมูลที่รวบรวมจากเด็ก

เว็บไซต์จะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หากเว็บไซต์ได้รับรู้ว่ามีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี ข้อมูลนั้นจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลบริษัททันที เนื่องจากไม่มีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เว็บไซต์จึงไม่มีข้อมูลดังกล่าวที่จะใช้หรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม เว็บไซต์ได้ออกแบบนโยบายนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก ("COPPA")

1.7 ข้อมูลบัตรเครดิต

ในบางกรณีเว็บไซต์อาจรวบรวมหมายเลขบัตรเครดิตและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น วันหมดอายุของบัตร ("ข้อมูลบัตรเครดิต") เมื่อบุคคลทำการสั่งซื้อจากเว็บไซต์ เมื่อข้อมูลบัตรเครดิตถูกส่งไปยังเว็บไซต์ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเข้ารหัสและได้รับการป้องกันด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัสข้อมูล SSL เว็บไซต์จะใช้ข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อจุดประสงค์ในการประมวลผลและทำธุรกรรมการซื้อ และข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามตามความจำเป็นเท่านั้นเพื่อดำเนินการซื้อให้เสร็จสิ้น

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 ดุลยพินิจในการใช้ข้อมูล

บริษัท อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลส่วนบุคคล) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว "ข้อมูลส่วนบุคคล" ถูกกำหนดไว้ในข้อ 4 (1) ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลGDPR: "(1) 'ข้อมูลส่วนบุคคล' หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาอันระบุตัวหรืออาจระบุตัวบุคคลนั้นได้ ('เรื่องข้อมูล') บุคคลธรรมดาอาจระบุตัวบุคคลนั้นได้ คือ บุคคลที่สามารถถูกระบุได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยเฉพาะการอ้างอิงถึงตัวคนระบุ เช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัว ข้อมูลสถานที่ ตัวระบุออนไลน์หรือปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ร่างกาย สรีรวิทยา พันธุกรรม จิตใจ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือ อัตลักษณ์ทางสังคมของบุคคลธรรมดานั้น " ย่อหน้าส่วนที่ 2 อธิบายถึงวิธีที่เว็บไซต์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในขณะนี้ แต่เว็บไซต์อาจเปลี่ยนแปลงหรือขยายการใช้งานได้ตลอดเวลา

ตามที่ระบุไว้ดังด้านล่าง เว็บไซต์อาจมีการอัปเดตนโยบายนี้เป็นครั้งคราว เว็บไซต์อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเสนอโปรโมชั่นให้กับบุคคลโดยใช้วิธีการโฆษณาทางอีเมล การตลาดทางตรงผ่านไปรษณีย์ การโฆษณาทางแบนเนอร์ออนไลน์และผู้จัดหาบรรจุภัณฑ์ หากท่านไม่ต้องการให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านเพื่อส่งเสริมหรือขายผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ขาย โอนหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านแก่บุคคลที่สามโปรดแจ้งให้เราทราบโดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าโดยใช้ข้อมูลที่ด้านล่างของเอกสารนี้ บริษัทจะทำตามคำขอของท่านอย่างแน่นอน วิธีที่บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้อ 13 (1) ของ GDPR ระบุว่า: "(1) ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลถูกรวบรวมจากหัวเรื่องข้อมูล ผู้ควบคุมจะต้องจัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลในเวลานั้น ให้หัวเรื่องข้อมูลกับข้อมูลทั้งหมดต่อไปนี้: ... (c) วัตถุประสงค์ของการประมวลผลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลมีจุดประสงค์พื้นฐานทางกฎหมายเช่นเดียวกับการประมวลผล (d) การประมวลผลที่ตรงกับวัตถุประสงค์ (f) จากข้อ 6 (1) ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายที่ดำเนินการโดยผู้ควบคุมหรือบุคคลที่สาม "

บทความ 6 (1) (f) ของ GDPR แสดงให้เห็นว่า: "(1) การประมวลผลจะถูกต้องตามกฎหมายเฉพาะในกรณี ถ้ามีอย่างน้อยหนึ่งข้อต่อไปนี้รวมอยู่ : ... (f) การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ถูกควบคุมโดยผู้ควบคุมหรือโดยบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่ผลประโยชน์ดังกล่าวถูกแทนที่ด้วยผลประโยชน์หรือสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของเรื่องข้อมูลที่ต้องการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ข้อมูลเป็นเด็ก " หมวดที่ 2.2 ข้อที่ 14 ของ GDPR ซึ่งใช้ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้รับจากข้อมูลให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับ "หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง" ที่จะต้องส่งไปยังหัวเรื่องข้อมูล มาตรา 13 ของ GDPR ซึ่งใช้ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลได้มาจากหัวเรื่องของข้อมูลไม่รวมถึงข้อกำหนดที่เทียบเท่ากัน อย่างไรก็ตามเราได้รวมการอ้างอิงไปยังหมวดหมู่ของข้อมูลทั่วไปในเอกสารนี้ เพราะสิ่งอำนวยความสะดวกในการระบุวัตถุประสงค์เฉพาะของการประมวลผลและกฎหมายพื้นฐานของการประมวลผล - ข้อมูลที่จำเป็นต้องให้ไว้ภายใต้มาตรา 13

2.2 อีเมล

เว็บไซต์ที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการนำเสนอโปรโมชั่นทางอีเมลให้กับบุคคลทั่วไป เว็บไซต์อาจมีบัญชีรายชื่ออีเมลแยกกันเพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน หากผู้รับอีเมลต้องการยกเลิกการสมัครรับอีเมลจากรายการใดรายการหนึ่ง บุคคลจำเป็นต้องทำตามคำแนะนำในตอนท้ายของข้อความอีเมลแต่ละข้อความเพื่อยกเลิกการเป็นสมาชิกจากรายการนั้น ๆ 2.3 (a) เนื้อหาของข้อความอีเมล์ในข้อความอีเมล์เชิงพาณิชย์บางข้อความที่ส่งโดยเว็บไซต์ชื่อผู้โฆษณาจะปรากฏในบรรทัด "จาก:" แต่ให้กดปุ่ม "ตอบกลับ" จะทำให้อีเมลตอบกลับถูกส่งไปยังเว็บไซต์ บรรทัด "หัวเรื่อง:" ของข้อความอีเมลเว็บไซต์มักจะมีบรรทัดที่ระบุจากผู้โฆษณาไปยังเว็บไซต์

2.3 อีเมลที่ได้รับการร้องขอ

เว็บไซต์จะส่งอีเมลไปยังบุคคลที่ให้การตกลงบนเว็บไซต์เพื่อรับอีเมลจากเว็บไซต์ หรือส่งไปยังบุคคลที่ตกลงบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเพื่อรับอีเมลจากบุคคลที่สาม เช่นเว็บไซต์ เว็บไซต์ไม่ได้ส่งข้อความอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ ดังนั้นกฎเกณฑ์ที่ต้องการการจัดรูปแบบบางอย่างสำหรับอีเมลที่ไม่พึงประสงค์จะไม่สามารถใช้ได้กับข้อความอีเมลของเว็บไซต์ ( บริษัท )

2.4 การโฆษณาที่กำหนดเป้าหมาย

เว็บไซต์มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกำหนดเป้าหมายการโฆษณาให้กับบุคคล เมื่อบุคคลใช้อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์จะใช้ข้อมูลเทคโนโลยี (ดูหัวข้อ 2.5 ด้านล่าง) เพื่อเชื่อมโยงบุคคลกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นและเว็บไซต์จะพยายามแสดงโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่บุคคลนั้นแสดงความสนใจในการการค้นหา แสดงความสนใจโดยใช้ข้อมูลเทคโนโลยีและอื่น ๆ เว็บไซต์อาจกำหนดเป้าหมายการโฆษณาโดยการใช้อีเมล อีเมลโดยตรง โทรศัพท์มือถือ และวิธีการสื่อสารอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อให้ข้อเสนอการส่งเสริมการขาย

2.5 การใช้ข้อมูลเทคโนโลยี

เว็บไซต์มีการใช้ข้อมูลเทคโนโลยี (1) เพื่อจับคู่ข้อมูลการสำรวจของบุคคลและข้อมูลรายชื่อบุคคลที่สามกับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น ๆ เพื่อสร้างและปรับปรุงโปรไฟล์ของบุคคล (2) เพื่อติดตามพฤติกรรมการท่องอินเทอร์เน็ตของบุคคลบนอินเทอร์เน็ต (3) เพื่อกำหนดว่าส่วนใดของเว็บไซต์ที่เข้าชมบ่อยที่สุด ข้อมูลนี้ช่วยให้เว็บไซต์เข้าใจนิสัยออนไลน์ของบุคคลได้ดีขึ้นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถกำหนดเป้าหมายการโฆษณาและโปรโมชันให้กับบุคคลนั้นๆ ได้

2.6 ข้อมูลส่วนตัว

เว็บไซต์มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสร้างโปรไฟล์ของบุคคล โปรไฟล์สามารถสร้างขึ้นได้โดยการรวมข้อมูลการสำรวจและข้อมูลรายชื่อบุคคลที่สามเข้ากับแหล่งข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เช่นข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลสาธารณะ

2.7 การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในฐานข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของเว็บไซต์ คอมพิวเตอร์ของเรามีมาตรการรักษาความปลอดภัย (เช่นไฟร์วอลล์) เพื่อป้องกันการสูญหาย การถูกใช้ในทางที่ผิด และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายใต้การควบคุมของเว็บไซต์ แม้จะมีมาตรการดังกล่าวเว็บไซต์ไม่สามารถรับประกันได้ว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยจะป้องกันคอมพิวเตอร์ของเว็บไซต์ไม่ให้ถูกเข้าถึงอย่างผิดกฎหมายและข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกขโมยหรือเปลี่ยนแปลง

3. การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 การปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ

เว็บไซต์จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามหากมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการส่งผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บุคคลเหล่านั้นได้สั่งมาจากบุคลลที่สาม ในขณะที่ใช้งานเว็บไซต์หรือเมื่อตอบรับข้อเสนอของเว็บไซต์

3.2 กระบวนการทางกฎหมาย

เว็บไซต์อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตอบสนองต่อหมายศาล คำสั่งศาล และกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ

3.3 ข้อมูลสรุป

เว็บไซต์อาจมีการขายหรือโอนข้อมูลที่ไม่เป็นรายบุคคล เช่น ข้อมูลสรุป หรือข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนที่รวมเกี่ยวกับบุคคลหรือกลุ่มย่อยของบุคคลทั้งหมด

3.4 การเข้าถึงข้อมูล

บุคคลที่มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ ที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้โอกาสสำหรับบุคคลที่จะทำการแก้ไขให้ถูกต้องหรือลบข้อมูลดังกล่าว สามารถเข้าถึงได้โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าโดยใช้ข้อมูลที่ด้านล่างของเอกสารนี้ เว็บไซต์อาจอนุญาตให้ลูกค้าโฆษณาและผู้ให้บริการอีเมลเข้าถึงที่อยู่อีเมลของแต่ละบุคคลเพื่อตรวจสอบที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมไว้

4. แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม

4.1 ผู้โฆษณาคุกกี้และเว็บบีคอน

บริษัทตัวแทนโฆษณา เครือข่ายโฆษณา และบริษัท อื่น ๆ (รวมกันเรียกว่า "ผู้โฆษณา") คือ ผู้ที่ทำการโฆษณาบนเว็บไซต์และบนอินเทอร์เน็ต โดยทั่วไปอาจใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล เว็บไซต์ไม่ได้ควบคุมการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวของผู้โฆษณาและเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล

4.2 ลิงค์

บางครั้งเว็บไซต์และข้อความอีเมลมีการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัวหรือต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าว การเชื่อมโยงเว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ดูแลโดยบุคคลที่สาม ลิงก์ดังกล่าวมีไว้เพื่อความสะดวกและแหล่งอ้างอิงของท่านเท่านั้น เว็บไซต์นี้ไม่ได้ดำเนินการหรือควบคุมข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว การรวมลิงค์ไปยังเว็บไซต์ไม่ได้หมายความถึงการรับรองบริการ เนื้อหา หรือองค์กรที่สนับสนุนของเว็บไซต์นั้น

4.3 บริษัทในเครือ

เว็บไซต์อาจมีการเปิดเผย ถ่ายโอน และขายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ตามดุลยพินิจของเว็บไซต์บริษัท อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัท อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาด รวมถึงแต่ไม่จำกัด การตลาดทางตรงซึ่งอาจไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท นอกจากนี้เว็บไซต์อาจขาย จำหน่าย หรือแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่หลากหลายรวมถึง แต่ไม่จำกัด การตลาดทางโทรศัพท์ การตลาดทางอีเมล การส่งข้อความ และอีเมลโดยตรง 5. ขั้นตอนการยกเลิก หากท่านต้องการหยุดการรับข้อความอีเมล์จากเว็บไซต์โปรดแจ้งให้ทางบริษัททราบโดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ใช้ข้อมูลที่ด้านล่างของเอกสารนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มข้อมูลส่วนบุคคลไปยังรายการอื่นๆ ที่ดูแลโดยเว็บไซต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านอาจต้องการเยี่ยมชม: www.ftc.gov หรือ www.gov.uk หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้โปรดแจ้งให้บริษัททราบโดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่หมายเลข +66 02 821 6699 หรือส่งอีเมล์ hello@peakbiolabs.com